Viden med værdi - dit faglige forspring
1.1

Make or Buy analyse – en systematisk og struktureret fremgangsmåde

Denne artikel søger at give et overblik over væsentlige pro­blemstillinger, der er forbundet med at træffe beslutninger om en virksomhed skal vælge at producere selv, eller om dette arbejde skal varetages af eksterne leverandører – såkaldte Make or Buy analyser. En forudsætning for at sådanne analyser bliver succesfulde er, at analyserne sker på en systematisk og struktureret måde.

Beslutninger om Make or Buy kan ofte være komplekse, fordi megen infor­mation skal indsamles og bearbejdes. Artiklen præsenterer derfor læseren for en systematisk fremgangsmåde i form af en fasemodel, der kan fungere som inspirationskilde, når sådanne analyser skal gennemføres. Fasemodellen i sin helhed kan opfattes som de trin, man gennemløber, når der skal træffes beslutning om, hvilke aktiviteter og dermed hvilken bearbejdning af produkter, komponenter eller komponentfamilier virksomheden skal varetage, og hvilke aktiviteter virksomheden bør vælge at overlade til eksterne leverandører. I fasemodellen anvises konkrete værktøjer og spørgsmål, der med fordel kan inddrages i analysear­bejdet.

1. | Introduktion

Den verden, som virksomheder agerer i, forandrer sig i disse år med stadig øget hastighed. Denne forandring sker ikke kun på forskellige produktparametre, men også på de for­skellige måder, virksomheder driver forretning på i den ver­tikale værdikæde. I takt med disse ændrede vilkår står virk­somheder også over for en mere skærpet konkurrencesituation, der bl.a. kommer til udtryk gennem øgede krav om omkostningsreduktioner, kvalitetsforbedrin­ger og stor leveringssikkerhed.

Opgaver af strategisk vigtighed­

Disse tendenser har afstedkommet en skærpet opmærksom­hed på en række nye problemstillinger såsom definering af kernekompetencer, valg af optimale leverandørrelationer, fastlæggelse af virksomhedens efficiente grænse, samt beslutninger om en virksomhed selv skal varetage en given arbejdsopgave, eller om denne skal overlades til en ekstern leverandør. Dette understøttes også af Gadde & Håkansson (1994), der vurderer, at nogle af de vigtigste strategiske opgaver fremtidens virksomhedsledere bliver stillet overfor, vil centrere sig om beslutninger vedrørende:

 • Make or Buy
 • Forsyningsstruktur
 • Forholdet mellem kunde og leverandør

Imidlertid er det vores opfattelse, at en del fremstillingsvirk­somheder anvender underleverandører uden, at der på en systematisk og struktureret måde er opnået en klarhed om, hvilke dele af virksomhedens aktiviteter, det er lønsomt, at virksomheden selv fremstiller, og hvilke dele, det er løn­somt, at en underleverandør tager sig af.

Artiklens formål

Denne artikel har derfor sat sig til formål at diskutere de overvejelser, der er forbundet med at træffe beslutninger om en given arbejdsopgave skal udføres internt i virksomheden, eller om den skal varetages af eksterne parter. Det er således ikke målet at fremkomme med en fuld kalkulerbar model, men derimod at præsentere en fremgangsmåde i form af en fasemodel, som kan give anvisninger på centrale overvejel­ser en virksomhedsledelse bør gøre sig i forbindelse med Make or Buy analyser og beslutninger.

Artiklens struktur

Til dette formål er artiklen videre struktureret i fem afsnit. I det første afsnit diskuteres mulige forskelle og ligheder mel­lem Make or Buy over til de to relaterede begreber “outsour­cing” og “strategisk sourcing”. I det følgende afsnit opsumme­res kort de områder, der er genstand for Make or Buy analyser. Dernæst følger et afsnit, der placerer Make or Buy i relation til virksomhedens konkurrenceevne og kernekom­petencer. Herefter opstilles og gennemgås en fasemodel, der kan anvendes i det strategiske arbejde med at vurdere, hvilke opgaver der eventuelt fremover skal lægges ud til eks­terne leverandører. Afslutningsvis sammenfattes og per­spektiveres de centrale budskaber i artiklen.

2. | Områder for Make or Buy analyser

De områder, hvor Make or Buy analyser gennemføres, retter sig ikke kun på aktiviteter inden for produktion. Principielt vedrører det alle aspekter af virksomhedens drift. Delbegre­bet “Make” er måske derfor ikke den mest dækkende beteg­nelse, idet det umiddelbart kan give associationer til aktivi­teter, der vedrører den fysiske fremstilling. Snarere burde man kalde det for “Do it yourself or Buy” (“Gør det selv eller køb”), idet dette ordvalg i højere grad signalerer en generel vurdering af virksomhedens aktiviteter med hensyn til, om disse skal varetages under virksomhedens kontrol, eller om de skal lægges ud.

Områder for Make or Buy analyser

De områder, hvor analyserne kan foretages er bl.a.:

 • Indkøb
 • Transport
 • Oplagring/lagerhotel
 • Ordremodtagelse (f.eks. i samarbejde med et call-center)
 • Montage- og pakkeopgaver
 • Produktionsopgaver
 • Reparation og vedligeholdelse
 • Overvågning af virksomhedens it-system
 • Service

Nedenfor følger eksempler i relation til ovenstående liste. Ifølge Maltz & Ellram (1999) er en del indkøbsaktiviteter således oplagte områder, der kan lægges ud. De fremfører, at indkøb af artikler af lav strategisk vigtighed med fordel kan varetages af en tredjepart eller direkte af leverandøren, hvor denne part har adgang til virksomhedens faktiske lagerbe­holdning af de givne komponenter og artikler. Sådanne artikler vil typisk være standardprægede og billige. Et studie viser også, at køberen af sådanne artikler prioriterer, at leve­randøren kan udvise en stor leveringsevne, samt at artik­lerne kan give virksomheden omkostningsbesparelser (Ahn et al., 1999). Lagerstyringen af sådanne artikler kan tage form som et konsignationslager, hvor ansvaret for lagerbe­holdningen er lagt ud til leverandøren, og hvor den købende virksomhed betaler for det faktiske aftræk på lageret. Virk­somheden kan dermed koncentrere sin indsats om de artik­ler, der er af mere strategisk betydning.

Det kan også være produktionsopgaver af periferiydelser til virksomhedens produkt, der lægges ud. Et praktisk eksem­pel herpå er Danfoss Drives’s produktion af manualer til virksomhedens produkter. Denne proces blev i 1997 out­sourcet på facility management basis til Rank Xeros (DILF, 1997). I stedet for selv at varetage denne manualproduktion, udføres opgaven af Rank Xeros, som fysisk har etableret sig på fabrikken i Gråsten.

Overvejelser om at lægge aktiviteter ud kan også finde sted inden for overvågning af virksomheders it-netværker. I ste­det for selv at ofre ressourcer på eget personale, der skal varetage dette arbejde, er dette lagt ud til en virksomhed, der har dette som sin kerneaktivitet.

På trods af de mange områder som Make or Buy analyser kan gennemføres på, afgrænser denne artikel sig til de akti­viteter, der knytter sig produktion af en given vare. Denne afgrænsning er valgt med henblik på at give konkrete eksem­pler i den fasemodel, der senere bliver præsenteret. Men budskaberne i denne artikel er også centrale for andre områ­der end produktionsaktiviteter.

3. | Make or Buy: En begrebsafklaring

I de sidste tre årtier er der sket en ændring i virksomheder­nes fokus inden for teorifeltet om samarbejde og relations­dannelse. Denne ændring har primært bestået i et ændret fokus fra rene lønsomhedsberegninger vedrørende beslut­ninger om egenfremstilling eller køb (Make or Buy), til begreber som outsourcing i 80’erne og strategisk sourcing i 90’erne (Andersen & Christensen, 1998). Som følge heraf er der bl.a. sket en stigning i leverandørinvolveringen og der­med i det vidensbidr

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Supply Chain Innovation

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.