Viden med værdi - dit faglige forspring
1.1

Integrated Marketing

Eftersom vi mennesker opbygger vores holdninger og foretager vores købsbeslutninger gennem en dyna­misk proces, hvor vi lader os inspirere og påvirke af et hav af faktorer, så bør den markedsføring og kommu­nikation, der har til hensigt at motivere forbrugeren i en given retning tage højde herfor. Derfor introduce­rede jeg begrebet integreret markedsføring i Dan­mark i 1992 i en bog af samme navn. Siden har begre­bet integreret markedsføring vundet indpas i marke­ting tankegangen, men ikke i en grad, så det batter noget. Denne artikel har til formål at inspirere til rig­tig integrated marketing.

1. | Definition og baggrund

Internettet rummer mange bud på, hvordan Integrated Mar­keting skal defineres. Et bud på en typisk definition af Inte­grated Marketing finder man på About.com:

A management concept that is designed to make all aspects of marketing communication such as advertising, sales promotion, public relations, and direct marketing work together as a unified force, rather than permitting each to work in isolation.

BusinessDictionary.com foreslår følgende definition:

Strategy aimed at unifying different marketing methods such as mass marketing, one-to-one marketing, and direct marketing. Its objective is to complement and reinforce the market impact of each method, and to employ the market data generated by these efforts in product development, pricing, distribution, customer service osv.

Integrated Marketing Communication er samme sted defi­neret som:

Synergistic approach to achieving the objectives of a mar­keting campaign, through a well coordinated use of diffe­rent promotional methods.

Når man læser disse typiske definitioner, så devalueres inte­greret markedsføring til “optimering af mediamixet eller marketingmixet.”

Der lægges ikke i disse gængse definitioner vægt på det for­hold, at en brandingproces eller købsproces tager tid og der­for er en dynamisk proces snarere end statisk ting uden tids­dimension. Ej heller tager definitionerne eksplicit stilling til det forhold, at målpersonen for markedsføringen indgår i en social sammenhæng.

Følgende definition tager processen og tidsdynamikken med. Definitionen er endog copyrightet år 2000 af Barron’s Educational Series:

Integrated Marketing: coordination of a variety of promo­tional vehicles (e.g., print/broadcast advertising, public relations, direct marketing, in-store promotions) and mul­tiple stages in a promotional campaign to ensure that the marketing message is consistently received by the greatest possible number of people in the target market.

Hvis integreret markedsføring skal være et effektivt marke­tingkoncept og ikke blot et smartere ord for media- eller marketingmix, så skal det defineres på en måde, så det tager højde for følgende:

  1. En synergistisk sammensætning af virkemidler (dvs. mediamix i bredeste forstand)
  2. En struktureret kommunikations- og dialogproces, der budskabs- såvel som mediamæssigt følger målperso­nen gennem alle brandopbygningens og/eller købets faser
  3. En samtidig kommunikation til eller dialog med rele­vante dele af målpersonens sociale netværk

Et bud på en definition kunne derfor være:

Definition på Integreret marketing

Integreret marketing er en marketingindsats rettet mod en målperson direkte såvel som indirekte gennem påvirkning af dennes sociale netværk, hvor påvirkningen budskabs- og mediamæssigt tilrettes indkøbsfaserne som en dynamisk proces. Som kommunikations- og dialogmidler benyttes det mediamix, der på et givet tidspunkt optimerer kommu­nikationen for den konkrete fase i processen.

Claus Due 2010

2. | Relationsopbygningen

Det kræver tid og indsats at tiltrække en kunde og få ved­kommende til at købe første gang. Al markedsføring og salg handler om at opbygge relationer mellem køber og sælger, men det opleves mest udpræget på B2B markedet, hvor salgsprocessen kan være meget lang. Når det tager længere tid her end på forbrugermarkedet, så skyldes det, at den oplevede konsekvens af en fejlbeslutning oftest er større. Det tager længere tid og kræver flere ko

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Markedsføring & Kommunikation

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.