Viden med værdi - dit faglige forspring
1.3

Privat eller offentlig organisation – hvad får læger til at fravælge den offentlige sektor?

1. | Indledning

I de seneste år har arbejdsmarkedet for læger ændret sig markant. Den tiltagende privatisering af sundhedsvæsenet har skabt en konkurrence om den højtuddannede arbejds­kraft og har ledt til, at nogle personalegrupper i det offent­lige sundhedsvæsen pludselig har et valg: arbejde privat, offentligt eller begge dele. Hvilke faktorer er mon i spil, når læger skifter fra offentlig til privat ansættelse eller vælger at arbejde som hybrider? Er løn den motiverende faktor for lægers valg, eller er der andre begrundelser for disse højtud­dannede medarbejderes valg af arbejdssted? Kan man ved at afdække disse faktorer, bruge denne viden til rekruttering og fastholdelse i det offentlige sundhedsvæsen? Det var spørgs­mål vi stillede os, da vi begyndte arbejdet med vores master­opgave. På det tidspunkt eksisterede der ikke systematiseret viden på området vedrørende danske forhold. Debatten i medierne var præget af forsider om “griske læger” og for­domme om hhv. privathospitaler og offentlige hospitaler – et ganske dårligt udgangspunkt for en kvalificeret debat. Målet med opgaven var således at bidrage med ny viden om, hvilke faktorer, der har betydning for lægers valg af arbejds­sted.

I denne artikel vil vi diskutere resultaterne fra vores master­afhandling og prøve på at give nogle helt konkrete bud på, hvad man skal tænke på som leder/arbejdsgiver, når man skal skabe et attraktivt job for en læge. Denne artikel kan også med fordel læses af andre i den offentlige sektor, da resultaterne formentlig kan bruges i et bredere perspektiv og siger noget om hvad der motiverer højtuddannede medar­bejdere.

2. | Lægers valg af arbejdssted

For at besvare vore spørgsmål valgte vi en kvalitativ under­søgelsesmetode med semi-struktureret interview af 17 orto­pædkirurgiske speciallæger ansat privat, offentligt eller som hybrider. Baggrunden for valget af ortopædkirurger er, at der er stor ortopædkirurgisk aktivitet i det private sygehus­væsen, hvilket medfører, at ortopædkirurger har særligt gode muligheder for at foretage et valg af offentlig eller pri­vat ansættelse.

Hvad er så de helt centrale omdrejningspunkter for lægerne vedrørende valg af arbejdssted? For det første fandt vi, at lægerne har rigtigt mange overvejelser vedrørende valg af arbejdssted, og det at fravælge den offentlige sektor ikke er en nem beslutning. For det andet fandt vi, at der er store lig­heder mellem lægernes overvejelser, uafhængigt af om ansættelsen var privat, offentlig eller hybrid. I dette afsnit vil vi beskrive de centrale faktorer af betydning for lægers valg af arbejdssted, ud fra klassisk organisationsteori, på fire niveauer: individ-, gruppe-, organisations- og samfunds-niveau.

2.1 | Individniveau

Individ-niveauet omfatter de faktorer, lægerne har anført som af helt personlig betydning for deres valg af arbejds­plads. Det drejer sig om:

  • Faglig udfordring. Lægerne tillægger muligheden for faglig udfordring overordentlig stor betydning. De har et stort behov for at arbejde i en organisation, hvor dette kan opfyldes. Her er det offentlige en sikker vin­der, idet der stort set er enighed om, at der er højere grad af udfordring og variation i arbejdet her sammen­lignet med den private sektor. De spændende opgaver findes primært i det offentlige system i modsætning til de mindre spændende opgaver i det private system. “… her kan godt være lidt småt (i det private), når man er vant til at have været på et sygehus… der sker allige­vel mere på et sygehus… der er flere forskellige opga­ver… Det er jo prisen for at arbejde i det private… Meget af det jeg laver i det private er jo almindelighe­der, der er jo ikke større kirurgiske udfordringer… det støder man hurtigere på i det offentlige”. (Privatansat)
    Troværdighed. Det er vigtigt for lægerne at bevare deres troværdighed overfor patienterne. Det viser sig ofte at være svært i det offentlige sygehusvæsen, hvor lægen og patienten blot er en brik i en kompleks orga­nisation. Her er mange gensidigt afhængige systemer, hvor der let kan komme afvigelser, der gør, at man ikke kan overholde dét, man har lovet patienten, eller som man synes, patienten med rette kan forvente. “Det betyder utroligt meget, at jeg ved, når jeg lover patienten en operationsdag, så holder den også stik. Det gør den ikke her i huset (et offentligt sygehus) – vi aflyser gang på gang. Det synes jeg er frustrerende. Det er mig, der sidder og har patienten i røret bagefter og skal forklare hvorfor. Det er egentligt ikke mig, der har gjort et eller andet – det er bare strukturen, der er sådan” (Hybridansat). I modsætning hertil er det pri­vate sundhedsvæsen bygget op omkring tæt kontakt mellem læge og patient i alle patientforløbets faser, og dette kontaktforhold er simpelthen styrende for orga­nisationens opbygning
    Fokus på patienten. Det er af stor betydning for lægerne, at de har mulighed for at holde fokus på patienten, og at resten af organisationen også gør det. Der er en udpræget følelse af, at det offentlige system er e

Hertil og ikke længere...

Denne artikels fulde indhold er forbeholdt vores betalende kunder. Prøv Børsen Ledelse i en måned til 65 kr. inkl. moms.

Kontakt mig venligst angående Børsen Ledelse

Offentlig Ledelse

JA TAK, kontakt mig

 Jeg vil gerne blive klogere på Børsen Ledelse.