Viden med værdi - dit faglige forspring

Innovation kræver samarbejde på tværs – Partnerskaber udløser jeres potentiale
Foto: Colourbox
Innovation Af ,
I skrivende stund er toppen af erhvervslivet, verdens politiske ledere og et hav af forskellige andre aktører samlet i Davos til det verdensøkonomiske topmøde. En af deltagerne er Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand i A.P. Møller – Mærsk og Siemens. Han citeres i Børsen d. 23. januar om at konkurrere i et globalt marked:
"Vi kan ikke vinde på pris, men vi skal kunne konkurrere på prisen, og så skal vi være hurtigere på innovationen, og det kan vi kun, når vi slår os sammen og samarbejder".
Et af de helt centrale budskaber fra Davos og World Economic Forum er, at ingen virksomhed, offentlig organisation eller NGO kan løse verdens store udfordringer selv. Det gælder på det globale niveau omkring FN´s verdensmål og det gælder for de udfordringer, som findes i en dansk sammenhæng. Stærke partnerskaber er afgørende, hvis vi skal lykkes med at forløse hinandens enorme potentialer og skabe både bedre velfærd og god forretning.

Partnerskaber er vejen frem
For erhvervslivet er partnerskaber en god forretning på den lange bane. For den offentlige sektor er det vejen til bedre service og en stærkere dialog med borgere, virksomheder og lokalmiljø. For NGO´erne er det vejen til bedre løsninger på de problemer, som de er sat i verden for løse. Vi har talt med tre direktører, som repræsenterer det private erhvervsliv, det offentlige og den frivillige sektor, for at høre, hvorfor de indgår i partnerskaber. Hvad de får ud af det, og hvad de bidrager med. Vi har samlet deres input i en beskrivelse af vejen til vellykkede partnerskaber. De tre aktører præsenterer først, hvorfor de har fokus på partnerskaber.

De Forenede Dampvaskerier ved divisionsdirektør Hanne Selsholt Britz
"I DFD ser vi meget på, om vi har en reel rolle i løsningen af en udfordring. Det skal passe på vores virksomhed. Som familieejet virksomhed betyder medarbejderne, kunder og samfundet omkring os meget for vores formål. Vi oplever, at hver gang vi giver lidt af os selv, så får vi endnu mere retur i form af løsninger på vores udfordringer som virksomhed."

Ungdommens Røde Kors ved direktør Anders Folmer Buhelt
"I Ungdommens Røde Kors er vi overbevist om, at de fleste problemer og muligheder har mange facetter og elementer, og at de bedste løsninger har det samme. Vi kan ikke være hele løsningen på noget som helst. Det vigtigste for os er resultatet. Hvis vi kan være med til at skabe en bedre fremtid for børn og unge ved at dele viden og erfaringer, har vi intet behov for at tage hele æren alene."

Gentofte Kommune ved kommunaldirektør Frank E. Andersen
"I arbejdet med bedre velfærd for færre ressourcer og robuste arbejdsfællesskaber nytænker vi vores opgaveløsning, organisering og styring. Vi oplever, at borgernes behov ændrer sig fra, at én ydelse passer alle borgere til en mere differentieret ydelse tilpasset den enkeltes behov og livssituation. Hvis vi som offentlig sektor skal omstille os til at kunne levere den form for differentieret service kræver det, vi går nye veje og arbejder på nye måder, blandt andet ved at samarbejde på tværs med både virksomheder, stat, region, frivillige organisationerne og ikke mindst med borgerne." 

Vejen til vellykkede partnerskaber:
Teori, forskning og praksiserfaringer om velfungerende partnerskaber viser, at det lykkes bedst, når der arbejdes med nogle særlige handlinger og mindset. Det bakkes op af direktørerne.

Kom godt fra start med fælles formål og fokus på værdiskabelsen
Partnerskabet startes op ved, at private, offentlige og frivillige partnere etablerer en ligeværdig og åben dialog, hvor alle partnere kobler sig omkring et fælles formål og en fælles strategisk retning om at lykkes med at skabe f.eks. øget sundhed, integration, sikkerhed, sociale og kulturelle fællesskaber f.eks. med afsæt i en lokal strategi eller med afsæt i FN's Verdensmål. Partnerskabet bliver stærkest, når partnerne er åbne og har fælles forståelse af, hvilke typer af værdiskabelse og forskellige typer af bundlinjer f.eks. både økonomisk værdi, social og miljømæssig værdi, som der er i spil. Direktør i Ungdommens Røde Kors Anders Folmer Buhelt: "Det er vores oplevelse, at når man lykkes med at formulere et klart mål, afdække problemet og udvikle løsningen sammen på tværs, og involvere dem det handler om – i vores tilfælde børn og unge – så lykkes vi med at skabe løsninger, som rent faktisk virker og holder på den lange bane."

Bring forskellige perspektiver i spil og vær åben undervejs
Partnerskabet styrkes, når parterne er enige om at involvere kunder, borgere, medarbejdere, frivillige i udviklingen. Kunsten er at være åbne overfor input og innovativ inspiration "udefra", således at partnerskaber løbende kan udfordre problemforståelsen og mobilisere nye kræfter til at løfte i flok. Det fører også til nyttig læring. Hanne Selsholt Britz, DFD: "Vi lærer en masse nyt. Vi bliver konstant udfordret på vores eksisterende metoder. Vi bliver bekræftet i, at der er ting, vi er gode til, og vi bliver mindet om, at der fortsat er et stort potentiale for forbedringer. Vi bliver dygtigere, og vi møder personer, organisationer og netværk, som vi ellers aldrig havde stiftet bekendtskab med". Og Frank E. Andersen, Gentofte Kommune udtaler i samme ånd: "Når vi skal tage udgangspunkt i borgeren, er det ikke sikkert kommunen skal være leverandør af alle fremtidige ydelser. Ydelserne skal måske produceres et andet sted f.eks. i en frivillig forening, hvorved vores rolle ændre sig til at være leverandør til facilitator af en ydelse".

Partnerskabet skal være åbent for udvikling og indflydelse for alle partnere, så der sikres fælles ejerskab og bred forankring. Det vil sige, at selvom nogle partnere har været med "fra start", så er kunsten at invitere nye aktører og organisationer ind til et fælles genbesøg af formål, mål og indsatser.

Gør alle til vindere
Partnerskaber skal skabe win-win-win for alle partnere, så alle får en værdiskabelse ud af samarbejdet f.eks. skal der være åbenhed om, at en private virksomhed kan få nye kommercielle muligheder ud af partnerskabet, uden det dog skal være målet i sig selv. Det er centralt, at alle partnere er transparente om, hvilken type "gevinst", de er særlig optaget af at få ud af samarbejdet. Og ikke mindst, hvad de vil tilføre af input, ressourcer og engagement for at skabe fælles synergi. Som Frank E. Andersen formulerer værdiskabelsen for kommunen: "Vi opnår løsninger, der i langt højere grad matcher borgerens/ virksomhederne behov og forventninger, herunder opnår vi innovative løsninger, bedre afsæt for realisering af løsningerne både i forhold til ejerskab og ressourcemobilisering - og vi reducerer ressourceforbrug på den lange bane"

Mål resultater på kort og lang sigt
Partnerskaber der lykkes arbejder systematisk og vedholdende med at måle resultater på den korte bane og effekten på lang sigt gennem kvalitative og kvantitative mål og evalueringer. Parterne starter med at etablere et fælles sprog og en systematik omkring resultat- og effektmål, hvor fokus er på at lære og justere handlinger og investeringer undervejs på baggrund af løbende evalueringer af resultater og effekt. Hos DFD kan de måle meget konkret på antallet af fastansatte flygtninge til gavn for samfund, virksomhed og individ. Hanne Selsholt Britz: "Eksempelvis på vores vaskeri i Skovlunde har vi i de sidste 12 måneder fastansat 11 flygtninge på helt traditionelle danske ansættelsesvilkår". Og i Gentofte Kommune beskriver Frank E. Andersen en række positive resultater og effekter: "Vi får skabt løsninger, som i langt højere grad matcher borgernes/virksomhedernes behov, fordi problemformuleringen ændres og løsningspaletten udvides, når borgere og andre aktører inddrages. Vi oplever desuden større ejerskab og ressourcemobilisering, når løsninger skal realiseres. Og generelt oplever vi reduceret ressourceforbrug".

Hvad kræver det?
Der kan siges meget om, hvad der skal til. Vi vil lade de tre aktørers erfaringer og forslag tale i denne omgang.

Frank E. Andersen opsummerer ganske godt nogle af de vigtigste elementer i succesfulde partnerskaber set fra hans perspektiv:
  • Tillid - partnerskaber og samskabelse er betinget af tillid
  • Mere netværk
  • Arbejde og lede på tværs af organisationen og udenfor organisationen.
  • Risikovillighed – ustyrbare processer, hvor målet ikke altid er kendt på forhånd.
Og han tilføjer: "Det særlige i Gentofte er, at politikerne er gået foran og vist administrationen vejen ved at være de første til at samskabe politik med borgere i vores såkaldte opgaveudvalg. Det har krævet en omstilling af den administrative organisation for at matche den nye politiske arbejdsform."

Hanne Selsholt Britz fortæller om investering og mod: "Det kræver, at vi allokerer ressourcer til projekter, som tjener sig ind på en lidt længere bane end normalt, og samtidig at vi tør teste nye ideer af på ukendt terræn, dvs. udenfor DFD's comfort zone. Man skal simpelthen vove 'at turde' lidt mere. Tvinge sig selv til at se både virksomheden og sig selv i nye roller. Det kræver et ejerskab blandt medarbejderne, og derfor er formålet så vigtigt. Alle skal kunne se sig selv i projektet".

Anders Folmer Buhelt opfordrer til selverkendelse og mod og vilje til at sætte det højere formål over sine særinteresser: "Det kræver en selverkendelse om ikke at være hele løsningen. Og det kræver, at man er villig til at sætte formålet først og sætte sit logo og sine organisations-egoistiske interesser i baggrunden. Det er svært, når man er "opdraget" til at fokusere på den forskel, vi som organisation gør, fordi man skal gøre sig attraktiv som samarbejdspartner og støtteværdig som organisation. Men hvis ikke samskabelsesrummet er frit for egeninteresser, kommer vi ikke så langt, som vi kunne. Derfor kræver det både mod og principfasthed, ligesom det kræver lydhørhed og forståelse af, at vi kender spørgsmålene noget bedre, end vi kender svarene".

Partnerskaber og samskabelse er en vigtig del af fremtidens innovations- og problemløsningsmodeller. Det gælder i lokale projekter i et hjørne af Danmark. Og det gælder i løsningen af de helt store globale udfordringer. Tendensen er tydelig, og vi kan kun opfordre jer til at hoppe på vognen og begynde at overveje, hvordan I kan udnytte og gøre jer nyttige i og omkring de problemstillinger og potentialer, som er i at åbne sin virksomhed eller organisation endnu mere radikalt og modigt op for omverden.

Der er en bevægelse i gang i Danmark
Den 1. februar er der Nytårskur i Folketingets Fællessal for Den Nationale Samskabelsesbevægelse, hvor du kan møde direktør i Ungdommens Røde Kors Anders Folmer Buhelt og kommunaldirektør Frank E. Andersen – og på Folkemødet 2018 på Bornholm er De Forenede Dampvaskerier aktive i Samskabelsesarenaen, som i år har fokus på Sundhed.

I Folketingets Fællessal er der dialog og debat med folketingspolitikere, regionale og kommunale politikere om, hvad der skal til for at få partnerskaber og samskabelse til at lykkes. Strategiske og internationale perspektiver vil blive drøftet - og viden vil blive delt fra konkrete cases om tværgående klima- og sundhedssamarbejder. Endelig deltager Politiet med erfaringer omkring sikkerhed inden for IT- relateret økonomisk kriminalitet, hvor politiet samarbejder med blandt andre Dansk Erhverv, NETS, Nordea, Danske Bank, Finans Danmark, DSB, Forbrugerrådet Tænk, E-mærket og samhandelsites såsom Trendsales, DBA og Gul & Gratis.

Læs mere om, hvem du kan møde og tilmeld dig senest mandag d. 29. januar:
http://resonans.dk/samskabelsesbevaegelsens-nytaarskur-2018

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder