Viden med værdi - dit faglige forspring

Hvem sidder på magten i din organisation?
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Psykologien har bredt sig i den vestlige verden og har nu vundet indpas i kilden til vores daglige brød: Arbejdsmarkedet. Vi søger i stigende grad råd og vejledning i psykologien for at skabe sammenhæng i et fragmenteret og rammeløst arbejdsmarked. I denne artikel kan du læse om, hvordan denne tendens gør psykologien til en væsentlig magtfaktor og få et bud på, hvordan du som leder kan anvende den produktivt.

Psykologien som kilde til mening
Vi søger alle mening. Vi ønsker at skabe sammenhæng mellem, hvad vi gør, vores handlinger og dét vi finder meningsfuldt; vores værdier. Som leder er det derfor relevant at reflektere over, hvor du selv og dine kolleger søger mening på arbejdspladsen.

Fleksibiliseringen af arbejdsmarkedet har medført øget kompleksitet, diskontinuitet og paradokser. Organisatoriske grænser er blevet udvisket af øget samarbejde og samskabelse. Arbejdstider bliver flydende, fordi digitaliseringen giver mulighed for at arbejde uafhængigt af tid og rum. Disse fly-dende rammer udfordrer vores ønske om at skabe sammenhæng. I takt med at arbejdsmarkedets faste stuktur sløres har vi derfor søgt vejledning andetsteds i vores søgen efter meningsfuld sam-menhæng. Vi har vendt blikket mod psykologien.

Er psykologien blevet vor tids religion?
Psykologien anvendes som rettesnor op igennem de fleste organisationshierarkier og bliver til et fælles grundlag, som alle i organisationen handler og tænker ud fra. Den anvendes i organisationer i en grad, hvor det nærmer sig religiøsitet. Dine medarbejdere finder mening i psykologiske mantraer såsom "stå fast", som de messer i kampen mod stressfyldte arbejdsmiljøer, som var det guds ord. Direktionsmedlemmerne støtter sig til executive coaches, der giver dig vejledning og råd i mødet med både hverdagens små udfordringer, og når der skal træffes afgørende organisatoriske beslutninger, som var det en præst. Du sender HR til konferencer, kurser og miniuddannelser for at få indblik i psykologisk forskning, som du kan anvende til ledelses- og organisationsudvikling og tror på deres formidling, som var det en prædiken i kirken. Psykologien har fået en yderst magtfuld position. Hvordan skal du som leder forholde dig til psykologiens indtog i organisationen? Du har to muligheder:
  1. Du kan fortie den
  2. Du kan acceptere den og undersøge, om du kan anvende den i din ledelse
Størstedelen af dine nordiske lederkollegaer fra Sverige har valgt mulighed 1, hvor de har vendt det blinde øje til magten. De har derfor ikke længere "magt". De har "mandat". Men forsvinder magt, blot fordi at den ikke italesættes? Næppe.

Gør magten produktiv
Magt er et grundvilkår. Det er som leder ikke muligt at fraskrive sig sin magt. Den er til stede i alle kontekster, du bevæger dig i, og den vil altid styre dine tanker og handlinger. Hvis du som leder fortier psykologiseringen, vil dens magt derfor ikke blive mindre. Dens indflydelse vil blot påvirke dig på et ubevist plan.

Jeg opfordrer derfor til at italesætte magten og anvende den produktivt. Ved at forholde dig reflek-sivt til psykologien kan du blive bevidst om, hvilken magt den repræsenterer, og hvilken betydning den har for dit ledelsesrum. Du kan arbejde aktivt med psykologiens magt ved at tage afsæt i tre former for magt i dit lederskab.

Magtens treenighed
Som leder producerer du tre grundlæggende former for magt (1) substantiel magt, (2) relationel magt og (3) institutionel magt (Christensen & Jensen, 2008). Tilsammen udgør disse tre dit magt-rum. Når du reflekterer over, hvordan psykologien påvirker dit lederskab på alle tre niveauer, vil du få indblik i, hvorfor dine medarbejdere og du selv handler og tænker, som I gør. Denne viden kan du anvende aktivt til at styrke dit lederskab. I det følgende får du en kort introduktion og refleksionsspørgsmål til de tre former for magt, som du kan anvende i din lederpraksis.
  1. Den substantielle magt er den synlige magt, du har i kraft af din titel. Den er en del af en traditionel magtforståelse, hvor dine ressourcer såsom dit beslutningsmandat, din specialise-de viden eller din hierarkiske position er den primære kilde til magt. Du kan arbejde aktivt med psykologi og substantiel magt ved at reflektere over spørgsmål såsom: På hvilken måde styrker psykologiseringen min formelle magt som leder, og på hvilken måde udgør det en udfordring?
  2. Den relationelle magt er den magt, der dannes og udvikles i kommunikationen mellem dig og dine omgivelser. Magten består af den påvirkning og indflydelse I har på hinandens me-ningsdannelse, når I interagerer. Interaktionen er uafhængig af niveau i organisationshierar-kiet. Du kan arbejde aktivt med psykologi og relationel magt ved at reflektere over spørgs-mål såsom: Hvordan kan vi anvende psykologien som et fælles sprog til at bygge bro mellem hinanden i organisationen?
  3. Den institutionelle magt er den mest kryptiske magtform. Den består af de rammer, du leder i. Det er en subtil og skjult magt, der genereres af kultur, normer og rutiner. Ofte understøt-ter alle i organisation denne magt, mens kun de færreste er bevidste om den eller italesætter den. Du kan arbejde aktivt med psykologi og institutionel magt ved at reflektere over spørgsmål såsom: På hvilken måde er psykologien en del af vores kultur, normer og rutiner, og hvilken betydning har det for vores organisation?
En opfordring fra en kommende psykolog
Psykologiens indtog på arbejdsmarkedet er uomtvistelig. Som leder har du et valg om, hvordan du vil gribe magten den medbringer an. Ønsker du at fortie den, eller vil du arbejde aktivt med den i dit lederskab? Jeg anbefaler dig, at styrke din ledelse ved at vælge mulighed to og anvende den produktivt. Hvorvidt du følger mit råd er op til dig. Det kommer trods alt fra en kommende psykolog.

Kilder
Christensen, S. & Jensen, P. E. D. (2008). Kontrol i det stille. Gylling: Forlaget Samfundslitteratur.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder