Viden med værdi - dit faglige forspring

Kilden til vækst og innovation er i din virksomhed
Foto: Colourbox
Innovation Af
Vi går glip af "the power of the crowd", hvis vi ikke inddrager og aktiverer medarbejderne markant i virksomhedsudvikling og innovation. De sidder nemlig på en skattekiste af tavs viden, som kan skabe værdi i din virksomhed, hvis du forstår at aktivere den. Så: Hvad skal der til for at stimulere medarbejderhjernen maksimalt?

Deltagerdrevet innovation kan være nøglen til at styrke din virksomheds position og konkurrenceevne. Intelligente designværktøjer aktiverer dine medarbejderes viden og stimulerer det innovative potentiale i virksomheden.

Et godt sted at starte er på dine møder. Heri ligger et kæmpe potentiale for innovation – hvis du vel at mærke understøtter, at de gode ideer tildeles ressourcer og kompetencer til at folde sig ud. Forskning peger på, at co-creation mellem tværfaglige teams og forskellige ledelsesniveauer giver helhedsperspektiver og øger sandsynligheden for at skabe løsninger, der kan integreres i organisationen (Banerjee, 2014).

Co-creation kan defineres som målrettede handlinger af kreativitet, der udfoldes og opleves i fællesskab. Veldesignede co-creation værktøjer kan aktivere hundrede- eller tusindvis af mennesker og fungere som dét nexus, der fører til innovative ideer, styrker transformativ organisatorisk læring, og måske vigtigst af alt: Udfordrer den organisatoriske inerti, rigiditet og silotænkning, som ofte hæmmer organisationens potentiale for innovation (Christensen & Junginger, 2014).

Tænk bare på nogle af verdens førende virksomheder som Google, Apple, Nike, LEGO og Samsung, der dagligt udvikler forretningspotentialet gennem designmetoder. Det er virksomheder med et mindset, der understøtter videndeling, åben innovation, designtænkning og som beviseligt genererer værdi på bundlinjen.

Design og deltagerdrevet innovation
 • Har du modet til at aktivere dine medarbejdere i en designdrevet innovationsproces, får du et ekstraordinært antal kvalitetsrige ideer.
 • Designværktøjer
 • kickstarter en transformativ og løsningsorienteret proces i din organisation.
 • Intelligent design kan generere nye indsigter fra hundrede eller tusindvis af mennesker – på én gang
 • Tværfaglig co-creation kan være dét nexus, der fører til innovative ideer og styrker organisatorisk læring
 • Design kan anvendes til strategisk analyse og succesfuld implementering
Stien til fremtiden er ukendt
Der er ingen tvivl om, at det kræver ledelsesmod at afvikle et møde uden stram styring. Eller for den sags skyld; en arbejdskultur. Men samtidig er det indlysende, at hvis innovation er på dagsordenen, er det umuligt at vide, hvad resultatet bliver:

"Man opdager ikke nyt land uden at være villig til at miste kysten af syne i meget lang tid."
André Gidé, fransk nobelprisforfatter fra 1869 (!)

I et ledelsesperspektiv kræver det mod, tillid til virksomhedens medarbejdere og en tro på, at en åben proces kan være en løftestang for strategisk forandring – evolutionært eller revolutionært. Når ledelsen har modet til at facilitere deltagerdrevet innovation, skabes muligheden for at bryde med top-down styring og formelle hierakier. I stedet aktiveres et eldorado af diskussioner, der ifølge forskningsresultater fører til et ekstraordinært højt antal kvalitetsrige ideer og samtidig skaber netværk på tværs af organisationen, projektejerskab og fælles organisatorisk læring [Wolf, Troxler og Hansmann, 2011].

Tænk lige over det - hvorfor skulle det ikke være din organisation, der har evnerne til at skabe den næste radikale innovation, som ryster markedet, styrker jeres position og differentierer jer fra konkurrenterne?

Design kick-starter transformation
Indrømmet, virksomhedskommunikation og møder krydres i dag allerede med diverse ice-breakers, borddrøftelser og teambuilding-aktiviteter. Involverende indspark, der momentvis skal skabe en oplevelsesdimension og aktivere pacificerede mødedeltagere mellem velforberedte oplæg og styrede debatter. Ja, fysisk aktivitet, frisk luft, brainfood og performance-fremmende øvelser giver tiltrængte afbræk og fælles oplevelser. Men generelt mangler det klassiske mødeformat et meget vigtigt element, som kan skabe den helt særlige energi og drivkraft, der fører til forretningsudvikling, når deltagerne aktiveres og beskæftiger sig med dét, de brænder for:

Når du bruger design i et intelligent samspil med mødets indhold, kan du skabe markante resultater med input fra hundrede- eller tusindevis af deltagere.

Pr tradition tænker mange pæne farver, styling eller møblement, når emnet er design. Sådan har det også været i mange år. Men i dag er design meget mere end det. Design er et strategisk redskab. Design udfordrer det eksisterende, er fremtidsorienteret og skarpt brugerorienteret. Design stiller spørgsmål til, hvordan tingene kunne være. Derfor er design et væsentligt redskab til at få medarbejderes hjerner og kreativitet aktiveret.

En kontekstorienteret facilitering med designværktøjer hjælper medarbejdere med at forholde sig kritisk til den dominerende logik, tænke ud af boksen og få øje på nye muligheder (Liedka, 2011). Der er mulighed for at inddrage utallige designværktøjer på et møde eller i en arbejdskultur generelt. Det rette valg afhænger af målgruppen, målet, ledelsens mod, budgettet og tidsrammen.

Et godt eksempel på hvordan design kan optimere et arbejdsflow målrettet udvikling, er gamification: Fordi et specialdesignet spil sætter et klart fokus på en konkret udfordring, skaber målrettet deltagerinvolvering og stimulerer løsningsorientering. Det er helt utroligt at se, hvordan et ellers helt traditionelt årsmøde, med deltagere der sidder og tjekker deres mobiler, er relativt nærværende og relativt fraværende – lige pludselig kan eksplodere i energi, innovation og dedikation, når vi tilfører et veldesignet og hardcore konkurrenceelement. SÅ bliver der lige pludselig udviklet, teamworket og sat klare mål. Deltagerne tager ansvar, og bliver en del af én klog crowd, der sammen tilfører maksimal viden og idérigdom til mødet. Ændringen kan ske på få minutter. Så ja, her kommer den gode nyhed: Faglige og strategiske møder kan faktisk godt være sjove, seriøse og ekstremt produktive på én og samme tid.

Et andet eksempel på hvordan design kan optimere et arbejdsflow målrettet udvikling, er designredskaber, som hjælper til at synliggøre en målgruppes brugerrejse. Når alle får set deres virksomhed fra kundens eller brugerens vinkel, fører det til fælles indsigter og nye løsninger, der går på tværs af søjler, afdelinger og andre afsender-orienterede inddelinger. Fordi medarbejderne i stedet bliver knivskarpt fokuserede på at skabe en fantastisk brugeroplevelse. Netop på dette punkt adskiller designværktøjer sig markant fra de teambuildingsaktiviteter, der traditionelt anvendes på møder og i virksomheder til at 'løsne op' og etablere samarbejdsrelationer på tværs.

Designværktøjer tilfører energi og inspiration, og kick-starter en transformativ proces med fokus på at udvikle løsninger. Mens klassisk teambuilding ganske vist aktiverer deltagerne, men snarere har et socialt-orienteret formål end et løsningsorienteret.

Det handler om at se verden kreativt
Kognitionspsykologien peger på, at kreativ perception handler om evnen til at se verden kreativt (Amabile, 1998). Det er i lige så høj grad hvad vi lægger mærke til og hvordan vi oplever verden, der giver brændstof til kreativiteten. Design er en katalysator for innovation og du kan aktivere dine medarbejderes kreative kognition ved hjælp af fagligt orienterede designværktøjer. Det kan du, fordi redskaberne er udviklet professionelt til at sætte fokus på din virksomheds udfordring, med udgangspunkt i, at problemer anskues fra flere perspektiver og at en kreativ proces ikke er lineær, men skabes gennem iterative interaktioner.

"Creativity does not happen inside people's heads, but in the interaction between a person's thoughts and a sociocultural context. It is a systemic rather than an individual phenomenon" (Csikszentmihalyi, 1996)

Strategisk set kan co-creation og andre designmetoder altså styrke organisationens kreative potentiale. Designværktøjer understøtter dine medarbejderes evne til at eksperimentere, se problemet fra en ny vinkel og skabe kreative processer, der fører til nye indsigter og skubber udviklingen ud over de normale grænser.

Hvis du på din arbejdsplads skaber tid og rum til kreativ idégenerering gennem design og tværfaglige grupper, opnår du diversitet og forskellige perspektiver, der udvider ekspertisefeltet og evnerne til kreativ tænkning i et omfang, der rækker ud over det daglige potentiale (Amabile, 1998). I dén proces er det vigtigt, at dine medarbejdere har fokus på nogle grundlæggende præmisser: Når vi arbejder med design og innovative løsninger, er ingen ideer for dumme eller fjollede. Ligesom fejl betragtes som et middel til læring, refleksion og udvikling.

En modig måde at skabe tid og rum til idégenerering er at afvikle et større møde uden fastlagt agenda. Dét mødeformat hedder "Unconference", og er en konferencetype, der begynder at vinde udbredelse i Danmark. Konceptet har sin oprindelse i USA og er gennem 15 år anvendt i stort omfang af Silicon Valley placerede virksomheder. På en unconference er det deltagerne alene, der skaber dagsordenen med udgangspunkt i et overordnet tema. Indholdet er dermed styret af deltagernes interesser og passion.

Metoden har flere ligheder med co-creation; den åbner op for tværfaglig viden og kompetencer og udviklingen sker i en åben proces, hvilket skaber energi og dybt engagement. For at skabe rammerne for en produktiv unconference, er det oplagt at bruge design til at visualisere de rammer, som mødet skal udvikles indenfor live. Udfordringen med unconferences er at gribe dét idéflow, der udfolder sig undervejs. Her kan designredskaber hjælpe med at deltagerne får registreret dagens vigtigste pointer, så virksomheden efterfølgende kan forfølge og teste de bedste idéer.

Et godt argument for at springe ud i et modigt, utraditionelt og aktivt mødeformat er, at dine medarbejdere typisk vil opleve, at du som leder udviser respekt, når du lader dem være aktive deltagere i stedet for passive statister i et stramt planlagt program. Der dybest set er begrænset til arrangørernes fantasi. Hvis du kombinerer den designdrevne tilgang med co-creation metoder, skaber du virkelig gode forudsætninger for at generere initiativer til fremtidsorienteret udvikling for virksomheden.

Virker i alle typer organisationer
Design og designværktøjer kan bruges i alle typer organisationer, der ønsker innovation og forandring (Muratovski, 2015). I sin fundamentale form udfolder en designproces sig i små læringsloops, der hele tiden veksler mellem "divergent tænkning", hvor vi åbner op og udforsker mulighedsrummet, og "konvergent tænkning", hvor vi analyserer, vurderer og indsnævrer mulighedsrummet.

Gennem disse læringsloops videreudvikles løsningen og elementer justeres, indtil løsningen er optimal (Liedka, 2011). Det er netop de iterative elementer i designprocessen, der giver design en unik tilpasningsevne i miljøer, der er under udvikling og øger chancen for at eliminere fejl. Vel at mærke før den helt store implementering og skalering. Forandringen og udvikling af services, produkter, organisering osv. skabes effektivt og kreativt gennem design, men naturligvis ikke med co-creation og designværktøjer alene. Præmissen er, at virksomhedens organisation og ledelsesprincipper understøtter de innovative resultater, der er blevet genereret.

Den paradoksale udfordring i kølvandet på mange møder og idéudviklingssessions er traditionelt at få implementeret og skabt en værdifuld effekt af den idémasse, der bliver genereret. Alt for ofte dør idéerne med de gode intentioner eller udvandes af hverdagens travle og rammesatte gøremål. Men er virksomheden indstillet på at arbejde designdrevet, vil idégeneringen indgå i de serier af læringsloops, som kendetegner en innovativ arbejdskultur med løbende prototyping, test og justering. Gode idéer vil således naturligt blive formgivet til realistiske og præcise løsninger, der kan implementeres og skaleres. Mens dårlige idéer én efter én vil blive testet og udskilt.

Sørger virksomheden tilmed for at involvere ikke blot egne folk, men også repræsentanter for kunder, modstandere og medløbere, trendsættere, skæve hjerner og vilde tech-nørder i designprocessen – ja så er fundamentet lagt for at det bliver netop jer, der ryster markedet, styrker jeres position og differentierer jer fra konkurrenterne. God fornøjelse!

Kilder:
 • Amabile, 1998, How to Kill Creativity, Harvard Business Review, September-October.
 • Banerjee, 2014: Innovating Large-scale Transformations, i Bason (red.), Design for Policy, GB, Gover Publishing
 • Csikszentmihalyi, 1996, Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention, HarperCollins Publishers, New York
 • Kimbell, 2011 & 2012, Rethinking Design Thinking: Part I & II, Design and Culture, Routledge, Taylor and Francis Group
 • Liedka & Ogilvie, 2011, Designing for Growth: A design thinking tool kit for managers, Columbia Business School
 • Muratovski, 2015, Paradigm Shift: Report on the New Role of Design in Business and Society. Article in She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation, Volume 1, Issue 2
 • Christensen & Junginger, 2014, The Highways and Byways to Radical Innovation, Design Perspectives, Design School Kolding & SDU
 • Sanders & Stappers, 2008, Co-creation and the new landscapes of design, article in CoDesign
 • Wolf, Troxler & Hansmann, 2011, Moving Universities: A case study on the Use of Unconferencing for Facilitating sustainablitiy Learning in a Swiss University.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder