Viden med værdi - dit faglige forspring

Det kræver modig, tydelig og involverende ledelse at åbne virksomheden op for omverden
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af ,
Har din virksomhed en ambition om at bidrage til løsningen af større samfundsmæssige problemstillinger? Er det en del af jeres strategi at arbejde med strategiske partnerskaber og samarbejde på tværs? Tør I åbne op for markant nye måder at inddrage og skabe værdi for jeres borgere eller kunder? Hos SDCC er svaret ja, ja og ja, men én ting står klart: Det kræver modig, tydelig og involverende ledelse at realisere ambitionerne.

Case: Sundhed er for vigtigt til kun at overlade til sundhedsprofessionelle

På Folkemødet 2018 har 10 organisationer på tværs af offentlig-privat-frivillig sektor samlet sig om at nytænke nye veje til sundhed. Et emne, der rækker langt udover den enkelte borgers fysiske og mentale velbefindende. Og et emne, der rækker langt ud over, hvad en enkelt sektor, organisation eller virksomhed kan løse alene. Hvis du er leder i en virksomhed, der er potentiel samskabelsesaktør enten lokalt, nationalt eller internationalt, så kan der være inspiration at hente i denne artikel, hvor vi fortæller, hvordan Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har grebet udfordringen an – og hvilke greb organisationens ledelse har brugt.

SDCC er én af de 10 arrangører af en række politisk potente events på årets Folkemøde, der sætter fokus på Danskernes Sundhed og på, hvordan organisationer kan samskabe om bl.a. sundhedsfremme og opbygge partnerskaber på tværs af de vante 'siloer'. Noget, SDCC har som en del af sit værdisæt og mange erfaringer med.

Organisationen har selv taget den eksterne samskabelsesmedicin internt som en del af den strategiske organisationsudvikling, ledelsestilgang, faglige kerneopgaver og kultur. Og her er særligt 6 greb blevet brugt til at skabe markante resultater på et af SDCC's strategiske mål. Greb, du som leder kan hente inspiration i og tage med i dit lederskab på vejen mod at modne din organisation til at indgå i nye partnerskaber og samskabe løsninger med de mange interne og eksterne interessenter i og omkring jeres organisation.

De 6 greb er:
 • Klart formål og en ambitiøs og udadvendt strategi
 • Tydelig og involverende ledelse
 • Mød borgeren som ekspert i eget liv
 • Lyt til andre fagligheder
 • Sæt fokus på jeres omverden
 • Tag medicinen selv
1. Det starter med et klart formål og en ambitiøs strategi
Steno Diabetes Center (SDCC) var tidligere et privat diabeteshospital ejet af Novo Nordisk. Hospitalet blev fra 1. januar overdraget til Region Hovedstaden sammen med en donation fra Novo Nordisk Fonden og har nu som offentlig institution det mål at skabe diabetesbehandling i absolut topklasse og bidrage til at løfte folkesundheden generelt. Et centralt fokus i SDCC's patientcentrerede strategi er at arbejde målrettet med brugerinddragelse og samskabelse i tæt samspil med andre fagligheder end de rent sundhedsfaglige – og det stiller nye krav til både ledere og medarbejdere. I den proces må ledelsen gå forrest, være rollemodeller og kommunikere ambitionen tydeligt. Det skal stå klart, hvad det er for en forandring der ønskes, samtidig med en anerkendelse og fortsættelse af det allerede eksisterende.

2. Tydelig og involverende ledelse
Den tydelige retning skaber et fælles billede af, hvor vi skal hen. Og det er motiverende at arbejde mod en vision og strategi, som er centreret om ønsket om det bedste for borgerne. Hertil skal lægges en høj grad af involvering og dialog mellem ledere og medarbejdere i SDCC. Erfaringerne fra SDCC er samtidig, at det skaber stort ejerskab hos medarbejderne, at ledelsesstilen domineres af et involveringsperspektiv. Medarbejderne – i et tæt samarbejde med ledelsen - har en vigtig rolle i at forme afdelingens strategi for de kommende års arbejde og drøfte, hvordan de gode intentioner føres ud i livet. Det skaber grobund for uvurderlig commitment bredt i organisationen.

3. Mød borgeren som ekspert i sit eget liv
Når strategien er centreret om det enkelte menneske, så må det starte med et frisk syn på borgeren. Borgeren må "af-patientificeres". Ifølge Bjarne Bruun Jensen, der er Sundhedsfremmechef hos SDCC, er det nødvendigt, "hvis man vil møde borgeren som et helt menneske og ikke kun som en person, der er i risiko eller har en sygdom." Og det giver medejerskab og motivation til bedre sundhed for borgere med kronisk sygdom, uddyber han. Samtidig kommer principperne også i spil internt i organisationen, hvor medarbejdere ser organisationens værdier omsat til praksis.

Bjarne Bruun Jensen har som Sundhedsfremmechef på SDCC været ansvarlig for mange satsninger på at skabe bedre sundhed blandt borgerne og forebygge diabetes. Han er derfor også vant til at komme med anbefalinger til, hvordan andre – borgerne – skal prioritere i deres dagligdag for at blive eller forblive sunde. Men i SDCC kommer de ikke længere "kun" med anbefalinger. De arbejder også målrettet med at bytte rollerne om, så personen med diabetes, den pårørende, borgeren eller en anden faglighed end sundhedsprofessionelle også ses som eksperter. "Som sundhedsprofessionelle er vi vant til at være 'ejer' af ekspertrollen og være dem, der giver råd og udstikker retningslinjer. Den tilgang vender vi på hovedet, så vi i lige så høj grad ser borgeren som ekspert, nemlig ekspert i eget liv", siger Bjarne Bruun Jensen. "Det kræver, at vi lytter lige så meget til borgernes råd, som de lytter til vores. Dermed kan de to ekspertiser tilsammen skabe et godt resultat i form af bedre sundhed, højere livskvalitet og en følelse af ligeværd og medejerskab hos borgerne", fortsætter han.

4. Lyt til andre fagligheder
Det er både i arbejdet med forebyggelse og i arbejdet med at støtte personer, der har en kronisk sygdom, at evnen til at give medejerskab og motivation er kernekompetencer hos den professionelle. Kompetencer der må supplere den sundhedsfaglige viden. Borgere med kronisk sygdom ser den sundhedsprofessionelle en gang hver tredje måned, mens de i resten af tiden selv har ansvaret for deres sundhed. Ledelsesmæssigt betyder det, at der sættes fokus på at styrke nysgerrigheden overfor andre perspektiver. I SDCC er det forankret i værdierne:

"Det er en del af vores værdisæt på SDCC, at vi lytter, inddrager og arbejder på tværs. De værdier skal blive til noget konkret, f.eks. i hvordan vi skaber det bedst mulige menneskelige møde mellem borger og sundhedsprofessionel", forklarer Bjarne Bruun Jensen, og han slår samtidig fast, at "det er både sjovt og inspirerende at samarbejde med helt andre professionelle fagligheder end sin egen om at få succes med fælles projekter. Begge principper giver motivation hos medarbejderne – og så er grundlaget for at skabe motivation hos borgeren også til stede".

5. Sæt fokus på jeres omverden
SDCC har et øje for, hvordan andre fagligheder og organisationer end de klassisk sundhedsfaglige har metoder og viden, der kan støtte det positive livssyn, samvær og nærvær, som skal til for at skabe motivation til at tage hånd om egen sundhed.

"Vi samarbejder selvfølgelig med kommuner og andre sundhedsorganisationer – men vi kigger også i helt nye retninger og samarbejder med medier, sportsklubber og dagligvareforretninger. Vi kigger på, hvilke aktører der er til stede i borgenes liv, og så forsøger vi at etablere et konkret samarbejde. Dermed møder vi borgerne i mange situationer og steder i dagligdagen"
, siger Bjarne Bruun Jensen og skitserer dermed et vigtigt udefra-ind-perspektiv, der åbner nye døre og skaber idéer, som ikke altid kan udklækkes, når man kigger indefra-ud.

6. Tag medicinen selv
Det smitter også af på organisationen, at der lyttes til andre perspektiver. Medarbejderne i SDCC skal se, at det ikke er tomme ord, men værdier, som alle arbejder konkret med. Ledelsens roller er også her at være forbilleder og tage medicinen selv ved at vise, hvordan de internt kan arbejde efter samme principper, som SDCC anbefaler eksternt.

Set ud fra et ledelsesperspektiv skaber det motivation hos medarbejderne at se, at SDCC tager værdierne alvorligt og selv arbejder konkret efter dem. Som Bjarne Bruun Jensen formulerer det: "Vi må tage vores egen medicin, og gøre som vi siger. De værdier, vi arbejder med som organisation udadtil for at fremme borgerens sundhed og støtte deres motivation, skal vi også arbejde efter internt og gøre til en del af vores praktiske grundlag."

Eksempel: Samarbejde på tværs gjorde bornholmske børnefamilier sundere
Et helt konkret eksempel på samskabelse og samarbejde på tværs af frivillig, privat og offentlige sektorer er projektet Sundhed og Lokalsamfund (SoL), som SDCC gennemførte på Bornholm. Udgangspunktet var børnefamiliernes hverdag, og projektet foregik derfor i samarbejde med børnehaver, skoler, skolefritidsordninger og supermarkeder – ligesom kommunen, TV2-Bornholm og erhvervslivet deltog. Og alle parter var involveret i at udvikle de fælles aktiviteter, der skulle støtte børnefamilierne. Projektet gennemførte en lang række aktiviteter i det offentlige rum. Tilgangen var positiv og fokuseret på leg, nysgerrighed, glæde og samvær – og ikke på sygdom, lidelse og behandling.

Resultaterne af SoL var mange. Der var bl.a. en målbar stigning i salget af sunde fødevarer – ikke mindst af frugt og grønt, men også en stigning i børns brug af naturen.

SoL er baseret på en tilgang, supersetting, der er udviklet af Sundhedsfremme-enheden på Steno Diabetes Center Copenhagen. Den er baseret på fem hovedprincipper:
 • Integration: Aktiviteterne gennemføres på tværs af hverdagens strukturer og i samarbejde med relevante parter, f.eks. skoler, sportsklubber og dagligvarebutikker
 • Deltagelse: Borgerne er motiverede, da de er med til at udvikle og gennemføre de aktiviteter, der skal foregå i lokalområdet
 • Empowerment: Borgerne har de nødvendige færdigheder og kompetencer til at udtrykke og handle på deres mål og præferencer
 • Kontekst: Hverdagslivets udfordringer respekteres og tages i betragtning i udviklingen af aktiviteter
 • Viden: Eksisterende evidens bliver anvendt til udviklingen af aktiviteter, ligesom der bliver opsamlet evidens og videnskabelig viden fra aktiviteterne.
Opsummering: Ingen kan løse de store problemer alene
SoL og andre lignende initiativer understreger værdien af at tænke ud over sin egen organisation, når man arbejder med nogle af de helt store og komplekse problemstillinger. Det produkt eller den ydelse, som din virksomhed knokler med hver dag for at få på markedet eller leveret til borgerne er en brik i et større spil. I leverer sandsynligvis høj kvalitet på jeres område, men der kan være andre aktører, som står med andre afgørende brikker. Det er som at bygge et hus. Det kræver en lang række fagligheder og kompetencer. Og så kræver det, at de forskellige aktører med hver deres fokus på egen faglighed kan samarbejde og bidrage til det store billede, som er det færdige hus. Det er derfor, vi kun lige er begyndt at se det kæmpe potentiale, der er i metoder som f.eks. samskabelse, når de helt store samfundsmæssige udfordringer skal håndteres.

SDCC tager dette potentiale dybt seriøst. Samtidig understreger casen, at det starter med ledelsen og jeres mod og evne til at tegne visionen, kommunikere ambitionen og modne organisationen til at indgå i nye partnerskaber og samskabe løsninger i fællesskab mellem de mange interne og eksterne interessenter i og omkring jeres organisation.

Inspiration og nye partnerskaber
SDCC er medarrangør af Samskabelsesarenaen på Folkemødet 2018 d. 14-17. juni, hvor du kan møde dem samt de øvrige medarrangører, politikere, regionsrådsformænd, borgmestre samt formænd, direktører, ledere og medarbejdere fra nationale sundhedsorganisationer, virksomheder og offentlige og frivillige organisationer. Her sætter vi bl.a. fokus på, hvordan du som topleder kan arbejde med mobilisering af interne og eksterne interessenter, og vi udfordrer og inspirerer til, hvordan organisationer, fagprofessionelle og borgere kan samskabe nye innovative løsninger på tværs. Samtidig er det din organisations mulighed for at finde et potentielt match til jeres næste strategiske partnerskab. Hovedtemaet er Danskernes Sundhed, men principperne er universelle og udfordringerne fælles. Så uanset om din organisation arbejder direkte med sundhed eller ej, er der stor mulighed for, at Samskabelsesarenaen kan kickstarte det ledelsesmæssige arbejde med at mobilisere de interne kræfter, åbne organisationen op for omverden og samtidig accelerere strategirealiseringen.

Læs mere på: www.resonans.dk/folkemoede

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder