Viden med værdi - dit faglige forspring

Unge er innovative frontløbere - både på Folkemødet og i din virksomhed
Foto: Colourbox
Ledelse & organisation Af
Gennem ungedrevne processer før og under folkemødet håber vi at være med til at forstyrre den politiske selvopfattelse af fremtidens sundhedsløsninger og vise veje til nye former for partnerskaber. Det at involvere unge kan bidrage med innovative perspektiver både om samfundsudfordringer, men også som kreative forstyrrelser i din virksomhed. Du kan her læse mere om unge som drivkræfter af vores fælles sundhedsudfordringer, og hvordan unge konkret kan inviteres ind via etnografiske og ideudviklende metoder i din virksomhed.

Unge som drivkræfter for fremtidens sundhed
Folkemødet på Bornholm nærmer sig – og vi er i Resonans i fuld gang med forberedelserne sammen med vores 10 medarrangører. Vi tager afsæt i det Opråb om Danskerne Sundhed og de 12 anbefalinger, som blev udviklet på sidste års Folkemøde i Samskabelsesarenaen. Igen i år ønsker vi at forstyrre det velkendte folkemødeformat, der er kendetegnet af klassiske paneldebatter a 45 minutter med 5-6 kendte og etablerede "magtpositioner", hvor involveringen af teltets deltagere er begrænset til få spørgsmål til sidst.

Folkemødet har i år samlet fokus på FN's Verdensmål – og vi har i teltet Samskabelsesarenaen fokus på samskabelsen om trivsel og sundhed (mål 3) bl.a. via partnerskaber (mål 17). Både internationalt og nationalt er sundhedsudfordringen stor. Hvis vi ser tilbage på den nationale sundhedsmåling fra sidste år, var optimismen ikke stor. Tallene viste, at vi er sundhedsmæssigt udfordret af voksende overvægt, stigende udfordringer med mental sundhed og social ulighed i sundhed.

Regeringen har lagt op til en sundhedsreform, og sundhed er uden tvivl et vigtigt tema – også i den kommende valgkamp. I den forbindelse ser vi et behov for, at politikere, fagprofessionelle, regioner, ministerier, kommuner, fonde og interesseorganisationer tager de store lyttelapper på og kigger i retning af en vigtig målgruppe – nemlig den danske ungdom. Sammen med ungdomsorganisationerne GAME, IMCC og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har vi derfor fokus på at få den unge generation til at udfordre vores vanetænkning om sundhed. Vi vil bede et bredt udsnit af danske unge om at komme med deres perspektiver på, hvordan vi gør det danske samfund endnu sundere under temaet "Unge skaber Danmarks sundhed".

"Hver eneste dag bidrager unge fra alle afkroge af det danske samfund til at skabe innovative hverdagsløsninger på globale udfordringer. Det er evident, at det er unge, der holder fremtiden i hænderne, og derfor er det helt indlysende, at det også er unge, der skal være med til at forme den." – Marie Traasdahl Staal, Chef for udvikling og sociale indsatser, GAME

Unges stemmer tæller
Unge viser med deres store aktuelle engagement i klimadagsordenen, hvor hurtigt de kan mobiliseres og skabe opmærksomhed på en dagsorden. Det er forståeligt, at et fremtidsorienteret tema som klima er en dagsorden, hvor unge har en gennemtrængende stemme. Men nutidens unge har holdninger til Verdensmålene og bør ikke kun blive hørt og involveret i de dagsordner, hvor de selv råber højest.

Unge er de fremtidige bærere af demokrati og værdier i vores samfund. Spørgsmålet er om vores nuværende system rent faktisk giver plads til at sætte unge i førersædet, når det kommer til at sikre fremtidens sundhed og trivslen? Vi synes, der er plads til forbedring.

"Det er på tide, at unge inddrages i den offentlige debat på en meningsfyldt måde. Ikke for de unges skyld, men for alles skyld. Vi lever i en verden, hvor udviklingen går så hurtigt, at vi har brug for al den hjælp, vi kan få. At udelukke en stor befolkningsgruppe alene pga. deres alder er uforsvarligt. Specielt når det er denne gruppe, der skal bære fremtidsbyrden af beslutningerne taget i dag." – Julie Lauritzen, Forperson, IMCC

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har nedsat Demokratikommissionen, der skal arbejde for at sikre den bedste ramme for udviklingen af Danmark som demokratisk fællesskab og unges samfundsengagement. Dette er en helt anden åben dialogisk tilgang for ungeinddragelse, end den flere af de etablerede partier benytter sig af, når de bruger influensers på de sociale medier til at engagere unge i politik. Vi vil gerne være med til at bygge på unges samfundsengagement, som vi oplever er tilstede i rigt mål, til at forme en sund fremtid i Danmark.

Vi ønsker at invitere unge mennesker og deres livsperspektiv ind i den demokratiske dialog på Folkemødet og få deres innovative blik på, hvordan vi sammen skaber et sundere samfund. Konkret bidrager de unge med bud på, hvordan FN's Verdensmål 3 (Sundhed og trivsel) konkretisereres i en dansk kontekst. Disse bud overleveres til Danmarks Statistisk, der varetager udarbejdelsen af målbare indikatorer for de enkelte Verdensmål i en dansk sammenhæng. Danmarks Statistik er engageret i en løbende dialog med interessenter omkring dette arbejde og tager derfor meget gerne unges input med sig, når de skal definere, hvilke indikatorer der skal defineres for verdensmål 3.

Unge som en del af løsningen
Det er unges livsverden og forståelser, der skal være udgangspunkt for dialogen og løsningerne i teltet. De er eksperterne på fremtidens sundhed. Forud for workshoppen, svarer 100 unge digitalt på forskellige spørgsmål om sundhed: Hvad er de vigtigste sundhedsudfordringer og hvilken betydning har det i deres liv?

På selve dagen inviteres 30 unge til at deltage i en workshop i samskabelsesteltet. Deltagerne vil være bredt repræsenteret med repræsentanter fra 10 forskellige interesse- og ungdomsorganisationer. I processen op til og under Folkemødet vil vi i tråd med det tværgående princip i FN's verdensmål "leaving no-one behind" involvere så bred en ungegruppe som muligt, så vi sikrer, at også unge, der oplever udfordringer i forhold til trivsel og sundhed i hverdagen bliver hørt.

"Unge har masser af ideer og gåpåmod i forhold til at fremme sundheden i skolen, i familien og generelt i samfundet. Hvis vi udnytter det potentiale, så har vi et meget bedre afsæt for at udvikle bæredygtige løsninger. Unge skal derfor ses som en del af løsningen på nutidens sundhedsproblemer – og ikke kun som en del af problemet." – Bjarne Bruun Jensen, professor, SDCC

Hvordan kan det at involvere de unge bruges i din virksomhed?
Hvis vi ikke ses på Folkemødet – håber vi, at du alligevel kan inspireres til at involvere unge på nye måder i din organisation. Udover klima- og sundhedsdagsordenen er unge utrolige stærke i det digitale felt samt i forhold til nye former for sociale fællesskaber. Eksempelvis kan unge bidrage til:
  • At I får ærlige og forstyrrende virkelighedsbilleder ind udefra – unge er ofte superbrugere af visse typer af produkter og ydelser.
  • Kreativ konceptudvikling gennem ideudviklingsprocesser og problemløsning - unges "filtre" af "plejer" fylder mindre, mens deres blik på potentialer og drømme fylder mere.

Konkrete greb, som du kan bruge til at komme i gang, er:
  • Invitere unge ind til samtalende fokusgrupper og kvalitative undersøgende interview, hvor de kvalificerer produkter, politiske oplæg eller giver deres input til komplicerede problemstillinger
  • Bede unge komme med input fra deres hverdag f.eks. via fotos og andre former for "cultural probes", så I får indsigt i, hvad der rør sig i de unges liv.
  • Sende unge på "feltstudie" i din virksomhed og være nysgerrig på, hvad de observerer og stiller spørgsmål til.

Du kan også overveje om jeres organisation ønsker at understøtte kulturelle ungdomsevents og lokale folkemøder, hvor ungelivet er i centrum, hvilket kan bruges til at blive klogere på fremtidens kompetencer og din virksomheds rekrutteringsbehov. Endelig kan en øget dialog og nye deltagelsesrammer for unge være med til at understøtte vores demokrati, da vi inkluderer unges holdninger og handlinger aktivt i udviklingen af vores samfund og erhvervsliv. Den demokratiske dannelse sker i hverdagen, på arbejdspladsen og ikke kun, når vi stemmer hver fjerde år.

Fakta:
11 arrangører – Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Sjælland, Sund By
Netværket, Forebyggelseslaboratoriet, Fredericia Kommune, Friluftsrådet, Dansk Selskab for Folkesundhed, Den internationale studenterorganisation IMCC, Gadeidrætsorganisationen GAME, Assembly Voting og Resonans – er gået sammen på tværs for at sætte fokus på nye veje til sundhed via de unge som drivkræfter, nye former for fællesskaber og nye typer af partnerskaber. Mød os på Folkemødet i Samskabelsesarenaen i Danchells Anlæg plads A9 og se mere via: https://resonans.dk/folkemoede

Denne artikel er blevet skrevet i et samarbejde mellem Resonans, IMCC, SDCC og GAME.
Ungdomsarrangementet på Folkemødet finder sted torsdag den 13. juni kl. 14.30-16.30 i teltet Samskabelsesarenaen.

Deltag i debatten

Retningslinjer for debat

Mest læste nyheder